Look at Yourself


I see you running
Don't know what you're running from
Nobody's coming
Tell me who you're hiding from
I see you burning
Don't know what you're burning for
Can't find the answer
Tell me what you're looking for
Look back and turn back
Look at yourself
Don't be afraid Jack
Look at yourself
I hear you bitchin'
Don't know what you're screaming for
Calm down and listen
Help is right outside your doorCaptcha
Liedje Grim Skunk Look at Yourself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Look at Yourselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grim Skunk Look at Yourself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Look at Yourself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.