Move


I was sitting at my desk, I was a little depressed,
my nerves laid back, I was busy stressed,
messed up in the club with the girlies bt
u I think about, think about, think about yoooo
and I couldn't stay alone I couldn't stay at home
so I thought about it, talked about it on my microphone,
cause the plight that I have is to make the people groove
the plight that I have is to make the people move
what you wanna do, what do to groove what you want,
what you want, what you want - MOVE

Chorus:
Move Ya, Move Move Ya,

Move I said, move I said, move and go ahead
cause if we drop that beat, you gotta feel that treat-
ment by the bass, by the drums in your face
wanna see your left hand wanna see your right hand
still u gotta know we are a live bad band
move to the rytm, move, move to the rhyme,
you can see it, you can feel it, you can hear it in the streets
step one to the front step two to the back
move I said, move I said, move and go ahead, Fred!

Chorus

Gonna make you moveCaptcha
Liedje H Blockx Move is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Movemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H Blockx Move downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Move in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.