Wake Up


Wake up, don't give up
Get off your knees
It's your last chance
Or will you
Blame it all on circumstance
Where will you go?
When times are slow
And your still
Waiting for your next command
Waiting for your next command
Never gave your dreams a chance
Blamed it all on circumstance
Wake up, don't give upCaptcha
Liedje H2O Wake Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje H2O Wake Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.