Legal Tender


In God we trust
But You're not God
You make and break all the rules
Land of the free
But nothings free
'Cause even when you win you lose
LEGAL TENDER
Resist success
You know you'll have to pay the price
It makes no cents
For all thats wrong, we'll make it right
LEGAL TENDER

Monopolies
Supposed non-existent through the land
Democracy
Tell me why we never had a chance
LEGAL TENDER
LEGAL TENDERCaptcha
Liedje Hades Legal Tender is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Legal Tendermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hades Legal Tender downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Legal Tender in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.