Let the Shunshine In


We starve-look at one another short of breath
walking proudly in our winter coats
wearing smells from laboratories

facing a dying nation of moving paper fantasy
listening for the new told lies
with supreme visions of lonely tunes

singing our space songs on a spider web sitar
life is around you and in you
answer from timothy leary deary

let the sunshine in
let the sunshine in
the sunshine in

let the sunshine in

let the sunshine inCaptcha
Liedje Hair Let the Shunshine In is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Let the Shunshine Inmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hair Let the Shunshine In downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Let the Shunshine In in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.