Just Like You


i'm cynical
always available
waiting for my number to be called
i'm skeptical
i can't control it
don't know if i ever will get caught
i don't need someone to tell me who i am
i don't need a lot of words
to help me understand
that i'm just like you only better

i'm hesitant
call the president
and maybe he will say a prayer for me
i'm a hypocrite
i can't afford it
consequences are expensive friends

i'll never let you down
cuz i'll never be around
long enough for you to see inside of me
and i'll never hurt you baby
and i'll never tell you lies
i'll only tell myself what i want to believeCaptcha
Liedje Halo Friendlies Just Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Just Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Halo Friendlies Just Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Just Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.