Cold-train


Read about a trip in a magazine
And it was (?) strange
And I thought that I might take a train
You hit the liver, not the brain
Just tryin' to be myself
Better me than someone else
I don't beleive I've ever seen
Or felt just life a fiend
And if I ask and am in doubt
You know, sometimes I wish that I was dead
Just tryin' to be myself
Better me than someone else
Read about a trip in a magazine
And it was (?) strange
And I thought that I might take the train
I hit the liver, not the brain
Just tryin' to be myself
Better me than someone else
Just tryin' to be myself
Better me than someone elseCaptcha
Liedje House Of Large Sizes Cold-train is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cold-trainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes Cold-train downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cold-train in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.