The Works


I work so hard, I clean my (?)
Try to stay between the lines
I almost lost my mind
I have to show what I can do
Have to prove myself to you
Again
Not again
Nothing much left to say
East is feelin' good today
I had a visit in a dream
So real it seemed
To me
I have to show what I can do
Have to give myself to you
Again
Nothing much left to say
East is feelin' good today
He don't beleive in the Golden Rule
I trust you once man, and I was a fool
Now that's stupid
He don't beleive in you-know-who
I trust you once man, and I was a foolCaptcha
Liedje House Of Large Sizes The Works is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Worksmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje House Of Large Sizes The Works downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Works in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.