Wish Me A Rainbow


(Wish me a rainbow and wish me the stars) all this you can give me wherever you are
And dreams for my pillow and stars for my eyes
And the masquerade ball where our love wins first prize
(Wish me red roses and yellow baloon) and caress us whirling to gay dancing tunes
I want all these treasures the most you can give so wish me rainbow as long as I live
All my tomorrows depend on your love so wish me a rainbow above
[ strings ]
All my tomorrows depend on your love so wish me a rainbow aboveCaptcha
Liedje Hugh X. Lewis Wish Me A Rainbow is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wish Me A Rainbowmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hugh X. Lewis Wish Me A Rainbow downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wish Me A Rainbow in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.