I'll Never Stop Loving You


VERSE 1:

They say in this world nothing lasts forever
But I don't believe that's true
Cause the way that I feel when we're together
I know thats the way, I'll always feel for you

CHORUS:

From now until forever
That's how long I'll be true
I'll make you this vow
and promise you now
until forever, i'll never stop loving you

VERSE 2:

There'll come a day when the world stops turning
and stars will fall from the sky
but this feeling will last
when the sun stops burning
all i wanna do is love you
til the end of time

REPEAT CHORUS

It's gonna take more than a lifetime
to give you all the love
all the love i feel for you tonight

REPEAT CHORUS

From now until forever(until fade out)Captcha
Liedje J'son I'll Never Stop Loving You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I'll Never Stop Loving Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje J'son I'll Never Stop Loving You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I'll Never Stop Loving You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.