Ive Been The One


I've been the one who has been frightened
and almost borne away by the very thoughts
that I feared yesterday
And it must be the dust or smoke that's in my eyes

How can I cry about something from someone I won't see
Oh my friends all say she had her chance
Let's go shoot some pool
Ya know a fool is just a fool
And I've tried everything that whiskey cures
But the pain endures and now I'm feeling that pain
I put my pride in my pocket
That's how I'll spend my loneliest days
and it must be dust or smoke that's in my eyes

Don't know what to do
Hold the lamp above the rafters
These smoke-filled rooms will not replace her
I've been the one who has been frightened
and almost borne away by the very thoughts
that I feared yesterday
and it must be dust or smoke that's in my eyesCaptcha
Liedje Jackson Browne Ive Been The One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ive Been The Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jackson Browne Ive Been The One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ive Been The One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.