Three Little Words


Three Little Words
Jacques Renard
(H Ruby)

Three Little Words, oh what I'd give for that wonderful phrase
To hear those Three Little Words, That's all I'd live
For the rest of my days;

And what I feel in my heart, they tell sincerely,
No other words can tell it half so clearly,
Three Little Words, eight little letters,
Which simply mean "I Love You"!Captcha
Liedje Jacques Renard Three Little Words is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Three Little Wordsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jacques Renard Three Little Words downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Three Little Words in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.