How The Time Flies


(If you leave, take my heart, take my heart)
If you leave me tonight I will cry
Though you say we will soon meet again
For the hours I've spent here with you
Are like words from a poet's pen
Words like love, and truth, and goodness
Words like till death us do part
I will never love another
Take my heart, take my heart, take my heart
(Take my heart)

Yes, the hours I've spent here with you
Are like words from a poet's pen
Words like love, and truth, and goodness
Words like till death us do part
I will never love another
Take my heart, take my heart, take my heart
Take my heart, take my heart, take my heart
Take my heart (take my heart)Captcha
Liedje Jerry Wallace How The Time Flies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How The Time Fliesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Wallace How The Time Flies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How The Time Flies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.