Walk Into Light


Close in, move out to where you want to go
There?s a crowd out there handclapping slow
We?re all powered up, switched on, the rig is tight
Step into joy walk into light
Never mind what some people say
They?re going to love you anyway

Shake off that nervous twitch and feel your strength
Stand astride the width and walk the length
Those super-troopers fired and burning bright
Step into joy walk into light
Stand tall and be yourself
You can do it for your health

Maybe a circus ring, a disco floor
Do like we do and do some more
A crowded office or a party night
Step into joy walk into lightCaptcha
Liedje Jethro Tull Walk Into Light is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Walk Into Lightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jethro Tull Walk Into Light downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Walk Into Light in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.