Bad Moon Rising


I see a bad moon risin'
I know the trouble's on the way
Looks like we're in for nasty weather
I feel a bad time today

Chorus: Don't go out tonight,
It's bound to take your life
There's a bad moon on the rise

I feel the hurricane blowin'
I know the end is coming soon
I see the river's overflowin'
I hear the voice to raise the ruin

Hope you got your things together
Hope you are quite prepared to die
I think we're in for nasty weather
Hold on we'll take you for a rideCaptcha
Liedje John Fogerty Bad Moon Rising is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bad Moon Risingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Fogerty Bad Moon Rising downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bad Moon Rising in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.