Feels Like Rain


Down here the river meets the sea
And in the sticky heat I feel ya? open up to me
Love comes out of nowhere baby, like a hurricane
And it feels like rain

Underneath the stars lying next to you
Wondering who you are baby
How do you do?
When the clouds blow in across the moon
And the wind howls out your name
Feels like rain

We?ll never make that bridge tonight
Across lake ponchartrain
Feel like rain

Batten down the hatches
But keep your heart out on your sleeve
A little bit of stormy weather, that?s no cause for us to leave
Just stay here baby, in my arms
Let it wash away the pain
Feels like rainCaptcha
Liedje John Hiatt Feels Like Rain is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feels Like Rainmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Hiatt Feels Like Rain downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feels Like Rain in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.