Manhattan Skyline


Manhattan Skyline, Broadway Lights,
There's all you want in cheap delights
No good end for what you buy,
Some down and out to tell you why
Names of those who tasted nights
Manhattan Skyline, Broadway Lights
Spend all your money,
Lighting the flame,
Playing the wheel
Is a part of the game
You're in pieces
You're down on the floor
No-one to help you
'Cause you're outside the law
And once you've lost your way it's hard to findCaptcha
Liedje John Miles Manhattan Skyline is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Manhattan Skylinemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Miles Manhattan Skyline downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Manhattan Skyline in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.