Firestorm


I have seen a burning, never seen it higher
If you haven't seen a firestorm
You haven't seen a fire
Saw 'em runnin' down the street, with no home to go
Just the shoes on their feet, nothin' else to show

I have seen hard times, as far I can tell
But I hadn't seen a firestorm
So I hadn't seen hell
Saw the courage of the 'fireys'
What they're trained to do
But you can't beat a firestorm, no matter who
Saw a neighbour with a green hose and a trembling hand
Cursing the thing he loves, this dry, dry land

I have seen a burning, never seen it higher
If you haven't seen a firestorm
You haven't seen a fire
Saw 'em crawlin' up a log with no place to hide
Saw a mother with a joey, before they died
Day went into night when it rained from hell
And it told us who we loved
Guess it's just as wellCaptcha
Liedje John Williamson Firestorm is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Firestormmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje John Williamson Firestorm downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Firestorm in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.