If I Could


A brand new baby was born yesterday
just in time
papa cried, baby cried
said your tears are like mine
I heard some words
from a friend on the phone
that didnt sound so good
The doctor gave him two weeks to live
Id give him more if I could

You know that I would now
If only I could
You know that I would now
If only I could

Down the middle drops one more
grain of sand
They say that
new life makes losing life easier to understand
Words are kind
they helped ease the mind
of this, my old friend
And though you gotta go
we'll keep a piece of your soul
What goes out
What goes in

You know that I would now
If only I could
You know that I would now
If only I couldCaptcha
Liedje Jose Gonzales If I Could is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied If I Couldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales If I Could downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje If I Could in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.