Situations


Situation number one:
It's the one that's just begun,
But evidently it's too late
Situation number two:
It's the only chance for you;
It's controlled by denizens of hate
Situation number three:
It's the one that no one sees;
It's all too often dismissed as fate
Situation number four:
The one that left you wanting more,
It tantalized you with its baitCaptcha
Liedje Jose Gonzales Situations is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Situationsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jose Gonzales Situations downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Situations in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.