Perfect Reply


I never knew what brought you here
I made you laugh and watched you
care for me inside could you wash away
holding your head with careful hands
Your perfect reply
holding my hand if I
leave and never came by
would you wait would you try
to stay with your perfect reply
it's more than enough

Flying away to somewhere to far
staying too long love is too
hard for me to plan for a time to be there
holding your head with careful hands

Your perfect reply
holding my hand if I
leave and never came by
would you wait would you try
to stay with your perfect reply
it's more than enough

What makes me good enough for her
what makes me stare until it hurts
this concern that's always been there
and your smell it stains my hands
and the way you understand
has this chance to be forgotten

Your perfect reply
holding my hand if I
leave and never came by
would you wait would you try
to stay with your perfect reply
holding my hand if I
leave and never came by
it's more than enoughCaptcha
Liedje July For Kings Perfect Reply is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Perfect Replymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje July For Kings Perfect Reply downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Perfect Reply in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.