Liquid Skies


I'm the voice from the planet of Liquid Skies to bring you the message
Come closer to the speakers so I can see the light in your eyes
I'm here to invite you on a journey to a planet of love and freedom
So relax your body and open your mind to the melody transmission
The melody is the only way to a shining planet of liquid skies
Come closer to the speakers so I can see the light in your eyes
C'mon dance with me and feel the rhythm take over your body
Follow me to the planet of liquid skiesCaptcha
Liedje Kai Tracid Liquid Skies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Liquid Skiesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kai Tracid Liquid Skies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Liquid Skies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.