Towards I Roam


On my journey towards
I gather the darkness
and the cold silence
surround me
Towards I Roam
creating a hole in the world
Into the darkforever
on towards I roam

Those enormous flashes of might
as I open the night
And wander, into the darkland
over mountains in pain
this is where I shall reign
foreverat last

Descending into the dark
to where I go
dragons can't follow (me)
as a dying in the realm of death
In this darkness of the earth and night
I summon even more of this enlightened might

Iwho has erected my being
Ithe enlightened one dying in this land
I the immortal king of two lands
cast my shadow in the darkness
and reign at lastforeverCaptcha
Liedje Keep Of Kalessin Towards I Roam is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Towards I Roammits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Keep Of Kalessin Towards I Roam downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Towards I Roam in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.