Velvet Days


Velvet Days
You make your little way
Pouring rain Make that face
You make my little day
I laugh till my heart drops
Down deep
You break your little freak
We break don't we break don't we

Blush and knock your knees
That's your girl breathing
I laugh till my heart stops

Hold your shark skin thing
That's your boy breathing
I laugh till my heart stops

Blush and breathe
I laugh till I can't see
Down deep you break your little creep

Listen blush and breathe
That's your soul kissing
I laughCaptcha
Liedje Kristin Hersh Velvet Days is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Velvet Daysmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristin Hersh Velvet Days downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Velvet Days in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.