Breathe


See my eyes
They carry your reflection
Watch my lips
They whisper the words you taught me to
I am your mirror
I have been since time began
When you need power
I am your satisfaction
Whoa whoa whoa whoa
And when you breathe on me
I go misty

Can you find the hook on which I?m hung
Would you let me down
When I work my fingers to the bone
Carry burdens that are not my own
Do you share the load
Oh no my man
I?m just a mirror
To help you see yourself a little clearer
Oh oh oh oh
But when you breathe on me
I go mistyCaptcha
Liedje Kristine W. Breathe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Breathemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristine W. Breathe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Breathe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.