Someone


I can't remember a time
When you weren't there
To dry the tears from my eyes
Yes you always cared
And I do believe
That you were sent from heaven above
Because you taught me about love
I feel you up there somewhere
Someone watching over me
You gave me joy
You eased my pain
You showed me how to love again
And I thank you cause you always knew you'd be
Watching over me
HalleluhaYou came my way
HalleluhaFor your Birthday
HalleluhaNow I see
Your watching over me

I hear your voice in the wind
When I'm needing a friend
The autumn leaves in the breeze
Bring a love that you send
And I do believe that
You are dancin' dancing on clouds
I hear you laughing
Laughing out loud
And I know you're up there somewhere
Someone watching over meCaptcha
Liedje Kristine W. Someone is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Someonemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kristine W. Someone downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Someone in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.