Tattva


Tattva, actinya bheda bheda Tattva (4 times)

Like the flower and the scent of summer,
like the sun and shine,
Well the truth may come in strange disguise
Send the message to your mind

Tattva, actinya bheda bheda Tattva (4 times)

At the moment that you wake from sleeping
and you know it's all a dream,
Well the truth may come in strange disguises
Never knowing what it means

Tattva, actinya bheda bheda Tattva (4 times)

For you shall be tommorow,
like you have been today,
If this was never ending, what more can you say?Captcha
Liedje Kula Shaker Tattva is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tattvamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Kula Shaker Tattva downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tattva in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.