I Married An Angel


Have you heard, I married an angel,
I'm sure that the change'll be awfully good for me
Have you heard, an angel I married
To heaven's she's carried this fellow with a kiss
She is sweet and gentle, so it isn't strange,
When I'm sentimental, she loves me like an angel
Now you've heard, I married an angel
This beautiful change'll be awfully good for meCaptcha
Liedje Larry Clinton I Married An Angel is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Married An Angelmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Larry Clinton I Married An Angel downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Married An Angel in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.