Big Crash


sometimes I think somethings wrong with me because
I was never one to believe in anyone or anything
it's always been just me
and y'know they've always had big plans for you
just to walk you through and cloud your views
and I'll never say that everythings ok
and you don't want to say that you're giving up right now
so just hold your ground
don't give up in what you believe
big plans big crash
why be different
when you can't be yourself
sometimes i think something's wrong with me because
I was never one to believe in anyone or anything
and I don't want to say I'll ever change
because things always changeCaptcha
Liedje LESS THAN JAKE Big Crash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Crashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LESS THAN JAKE Big Crash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Crash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.