The Gun


The man has a gun, he knows how to use it
Nine millimeter Browning, let's see what he can do
He'll point at your mouth
Says that he'll blow your brains out
Don't mess with me, carrying a gun
Carrying a gun, carrying a gun
Don't you mess with me, carrying a gun
Carrying a gun, carrying a gun
Don't you mess with me, carrying a gun
Get over there, move slowly
I'll put a hole in your face, if you even breathe a word
Tell the lady to lie down, I want you to be sure to see this
I wouldn't want you to miss a second, watch your wife
Carrying a gun, shooting with a gun, dirty animal
Carrying a gun, carrying a gun, watch you face, carrying a gun
Carrying a gun, carrying a gun
The animal dies, with fear in his eyes, with a gun
Don't touch him, don't touch him
Stay away from him, he's got a gunCaptcha
Liedje Lou Reed The Gun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Gunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lou Reed The Gun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Gun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.