La Vie En Rose


Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose

When you kiss me heaven sighs
And tho I close my eyes
I see la vie en rose

When you press me to your heart
I?m in a world apart
A world where roses bloom

And when you speakangels sing from above
Everyday words seemto turn into love songs

Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en roseCaptcha
Liedje Louis Armstrong La Vie En Rose is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied La Vie En Rosemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Louis Armstrong La Vie En Rose downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje La Vie En Rose in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.