Big Crash


Sometimes, I think
something's wrong with me
because I was never one to believe
in anyone or anything
it's always been just me
and y'know they've always had big plans for you
just to walk you through and cloud your views
and I'll never say that everything's OK
and you don't want to say that you're giving up right now
so hold your ground
don't give up in what you believe
why be different
when you can't be yourself
sometimes I think
something's wrong with me
because I was never one to believe
in anyone or anything
and I don't want to say I'll ever change
because things always changeCaptcha
Liedje LTJ Big Crash is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Big Crashmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje LTJ Big Crash downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Big Crash in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.