Jingle Bell Rock


Jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells swing and jingle bells ring
Snowing and blowing up bushels of fun now the jingle hop has begun
Jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell square in the frosty air
What a bright time it's the right time to rock the night away
Jingle bells time is a swell time to go glidin' in a one horse sleigh
Giddy-up jingle horse pick up your feet jingle around the clock
Mix and mingle in a jinglin' beat that's the jingle bell rock
[ guitar ]
What a bright timeCaptcha
Liedje Lynn Anderson Jingle Bell Rock is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jingle Bell Rockmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Lynn Anderson Jingle Bell Rock downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jingle Bell Rock in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.