I Fire Myself


I fire myself ten times a day
I throw myself in a watery grave
With fourteen horses on top of my head
I hear the voice again and again

I walk through the everlasting pit
By the mountain of fire and the fountain of spit
The pilgrims beside me just talk talk talk
I am the goblin and the mangled hawk

A demon lured me to his bed
Where I fell into a poison sleep
I dreamed of a river of ants inside me
And they were sad and started to bleed

In the dawn the demon spoke
In the saddest voice, in the saddest voice
He said, "Can you see love through a telescope?"
The end of fear, and the beginning of hopeCaptcha
Liedje Mary Timony I Fire Myself is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Fire Myselfmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mary Timony I Fire Myself downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Fire Myself in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.