Elmer's Tune


Why are the stars always winkin' and blinkin' above?
What makes a fellow start thinkin' of fallin' in love?
It's not the season, the reason, it's plain as the moon
It's just Elmer's tune

What makes a lady of eighty go out on the loose?
Why does a gander meander in search of a goose?
What puts the kick in a chicken, the magic in June?
It's just Elmer's tune

Listen, listen
There's a lot you're liable to be missin'
Sing it, swing it
Any old way and any old time

The hurdy gurdies, the birdies, the cop on the beat
The candy maker, the baker, the man on the street
The city charmer, the farmer, the man in the moon
All sing Elmer's tune

The hurdy gurdies, the birdies, the cop on the beat
The baker and the man on the street
The city charmer, the farmer, the man in the moon
All sing Elmer's tune

They all sing Elmer's tune
They all sing Elmer's tuneCaptcha
Liedje Miller, Glenn Elmer's Tune is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Elmer's Tunemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Miller, Glenn Elmer's Tune downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Elmer's Tune in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.