Red Lights


(Red lights)
You had some trash-can-rock-band pounding
Oh I am not old
I'm told
but I am not young
Oh and nothing can be done
Don't start
my heart
is a smoking gun
Oh and nothing can be done
Must I surrender
with grace
the things I loved when I was youngerCaptcha
Liedje Misc Red Lights is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Red Lightsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Misc Red Lights downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Red Lights in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.