Break The Worlds Divide


(Pulled to the surface I see the sky is ablaze
The portal opens!
The heavenly facade is broken The gods of humanity fall from their pedestals
With little strength they await their destruction alongside mortal men
What are these things?
I've seen them Beyond past perception and physical senses
It comes The moon shifts and the heavens burn
We must now evolve for it has broken the worlds' divide!!!
Can we escape it?)Captcha
Liedje Mithras Break The Worlds Divide is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Break The Worlds Dividemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Mithras Break The Worlds Divide downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Break The Worlds Divide in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.