Natural Blues


Chorus: Oh lordy, trouble so hard
oh lordy, trouble so hard,
don't nobody know about troubles with God
don't nobody know about troubles with God
(sing 3x)

Went down the hill, other day
soul got happy and stayed all day
(sing 2x)
(Back to chorus sings 2x)

Went in the room, didn't stay long,
looked on the bed and brother was dead
(sing 2x)
(back to chorus 1 sings 5x)Captcha
Liedje Moby Natural Blues is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Natural Bluesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Moby Natural Blues downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Natural Blues in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.