Damaged


Get yourself a razor blade
Get yourself a video
Drown your thoughts with J
Masquerade your misery
No need to hide your attitude
No ones here to listen
Scrambled thoughts, now scrambled eggs
Your nostrils caked and gustened
Floating in your cosmic sewer
Of love, peace and horse manure
You decide to hitch a ride with
Captain Kaos on pesticide
Fill your head with empty thoughts
Of mistletoe and sugar plum demons
Stoke the furnance, the flame glows brighter
Laughing as your face grows whiter

No need to hide your solitude
When no one ever listens
Building your own arsenal
Of hatred and misgivings
You're fucking damagedCaptcha
Liedje M.O.D. Damaged is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Damagedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje M.O.D. Damaged downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Damaged in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.