Something To Live For


(1939) duke ellington, billy strayhorn

I want something to live for
Someone to make my life an adventurous dream
Oh, what wouldn?t I give for
Someone who?d take my life and make it seem
Gay as they say it ought to be

Why can?t I have love like that brought to me?
My eye is watching the noon crowds
Searching the promenades seeking a clue
To the one who will someday be my
Something to live for
Something to live for
Something to live forCaptcha
Liedje Nina Simone Something To Live For is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Something To Live Formits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Nina Simone Something To Live For downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Something To Live For in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.