All She Wrote


*All She Wrote*

Thats all she wrote
left me alone
no reason why
to read between the lines
when you walked out the door I
realized in my heart it was all
your baby
thats all she wrote
read between the lines
goodbye thats all she wrote

thats all she wrote
left me alone
no reason why
to read between the lines
when you walked out the door I
realized in my heart it was all
yours baby
thats all she wrote
read between the lines
goodbye thats all she wroteCaptcha
Liedje O-Town All She Wrote is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All She Wrotemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje O-Town All She Wrote downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All She Wrote in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.