God Told Me


God told me to do it, in fact he said I must
I wouldn't think to doubt him, the only one I trust
He said to kill a million of them every day
And then I will be holy when I kneel down to pray
The world is full of weakness, and weakness can't prevail
The stronger ones must crush the weak,
Strength and self-esteem can't fail
So God told me to do it, all the little girls and boys
are mine alone to prey upon, but I'm the prey, I can't go on
There is no God, what have I done?Captcha
Liedje Pain Teens God Told Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God Told Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Pain Teens God Told Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God Told Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.