Darling It Hurts


I see you standing on the corner with your dress so high
And all the cars slow down as they see you driving by
Thought you said you had some place to go
What you doing up here putting it all on show?

Darling it hurts to see you down Darlinghurst tonight

Do you remember Darling how we laughed and cried
We said we'd be together till the day we died
How could something so good turn so bad?
I'd do it all again 'coz you're the best I've ever had

Darling it hurts to see you down Darlinghurst tonight

See that man with the glad hands
I want to kill him but it wouldn't be right
Now here comes another man with the gladbags
I want to break him but it's not my fight
In one hand and out the other
Baby I don't even know why you bother

Darling it hurts to see you down Darlinghurst tonightCaptcha
Liedje Paul Kelly Darling It Hurts is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Darling It Hurtsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Paul Kelly Darling It Hurts downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Darling It Hurts in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.