The Smile


There is a smile of love and there’s a smile of deceit
There’s a smile of all smiles and the smile where those (two smiles) meet

There is a cry of war and there’s a cry of despair
There’s a cry of all cries and a cry where you

Can meet me
You can
Meet me there

Under the face of god all actions can be foreseen
There’s a peculiar smile crack when the desire is keen

There is a place of sin and there’s a place of remorse
There is a place in god’s grace and the place where you can

Can meet me
You can
Meet me there

There’s that fire above
(That) drives this inspiring love
Then there’s too much to touch
Watch one more lie unfoldCaptcha
Liedje Phase The Smile is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Smilemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Phase The Smile downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Smile in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.