Me Against Me


I will not forget the day when the sides were chosen
Me against me againstme
Clothing so drenched with sweat
and the teeth they were clenched
Who can I trust when I

Grabbed hold my enemy's neck
and choked 'till he ceased
Blistered with disbelief I awake dead
And when I awoke I couldn't believe it was me
All the time it was me

So many times we smile in pride
Putting such faith in what we've accomplished
But minutes ago we were (minutes ago we were)
Slitting our wrists, running for sympathyCaptcha
Liedje Project 86 Me Against Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Me Against Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Project 86 Me Against Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Me Against Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.