Is It in my Head


I see a man without a problem
I see a country always starved,
I hear the music of a heartbeat,
I walk, and people turn and laugh

Is it in my head
Is it in my head
Is in my head here at the start?
Is it in my head
Is it in my head
Is it in my head, or in my heart?

I pick up phones and hear my history
I dream of all the calls I miss
I try to number those who love me,
And find exactly what the trouble is

Is it in my head etc

I feel I'm being followed,
My head is empty
Yet every word I say turns out a sentence
Statements to a stranger
Just asking for directions
Turn from being help to being questions

I see a man without a problemCaptcha
Liedje Quadrophenia Is It in my Head is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Is It in my Headmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Quadrophenia Is It in my Head downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Is It in my Head in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.