Kitty Collar Tight


watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
i hold your history
and i kiss the map
i'm looking back forwards
your tap drips, icatch
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
your skin, my nails
your mirror, my face
your skin impaled
for your scars are my grace
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
watch how i put it on
kitty collar tight!
make it sing its song
make it fight
make it fight, fight!
make it fight
make it fight, fight!
make it fight
make it fight, fight!
make it fight
make it fight, fight!
make it fight
make it fight, fight!Captcha
Liedje Queen Adreena Kitty Collar Tight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kitty Collar Tightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Adreena Kitty Collar Tight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kitty Collar Tight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.