Sleeping Pill


oh so, my love
this sleeping pill
will watch you through the night
and come dawn
i'll be long, long gone
i tried, i tried, i tried
itried, itried
we feed upon the broken branch
we kiss the stars goodbye
for the sun can't fight this overcast
i tried, i tried, i tried
itried, itried
the spider's we
it can't break our fall
i whisper to the sky
i pray she takes you in her arms
i tried, i tried, i tried
itried, itried
itried
storm warning in the sand
she evaporates beneath my fingernails
the road is lost underwater
she's running down a river with eels
she is lost to meCaptcha
Liedje Queen Adreena Sleeping Pill is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sleeping Pillmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen Adreena Sleeping Pill downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sleeping Pill in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.