My Life Has Been Saved


This is where we are today
People going separate ways
This is the way things are now
In dissaray

I read it in the papers
There's death on every page
Oh Lord, I thank the Lord above
My life has been saved

Here we go, telling lies
Here we go

We're right back where we started from
People going separate ways
This is the way things are now
In dissaray

I read it in the papers
There's death on every page
Oh Lord, I thank you from above
My life has been saved

My life, my life has been saved
My life, my life, my life has been savedCaptcha
Liedje Queen My Life Has Been Saved is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Life Has Been Savedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Queen My Life Has Been Saved downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Life Has Been Saved in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.