One Boy Too Late


Tell her you need her tell her you love her
Don't let another say the words you should have said

Or you'll be one boy too late to hold her tight
One boy too late to hold her every night and kiss her in the moonlight
One boy too late for happiness
One boy who'll never hear the answer yes and never know a sweet caress
Tell her you need her

Or you'll be one boy too late to lonely two
One boy who didn't whisper I love you
So tell her now tell her now tell her now before I do
[ guitar ]
So tell her now tell her now tell her now before I doCaptcha
Liedje Rick Nelson One Boy Too Late is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied One Boy Too Latemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Rick Nelson One Boy Too Late downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje One Boy Too Late in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.